Bio Ethanol 96,6%


Productinformatie Bioethanol Premium 96,6%"

 

 

Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig gecontroleerd. Hierdoor bent u er zeker van uitsluitend zuivere, hoogwaardige 96.6 % Bio Ethanol te kopen, die volledig en zonder achterblijven van residuen tot waterdamp en kooldioxide verbrand.

 

 

Onze producten zorgen bij verbranding voor een prachtig vlambeeld en zorgen daardoor voor een behaaglijk klimaat en een aangename warmte in uw huiskamer. Bewust laten wij het toevoegen van additieven en geurstoffen die uw gezondheid kunnen schaden achterwege. Dit moet U uw gezondheid waard zijn!

 

 

Het eindresultaat van de testen door TÜV Rheinland LGA Group luiden: "Bij de verbranding van ZOIG Microactiv ® Ethanol 96,6% onder normale omstandigheden (voldoende zuurstof) ontstaan als verbrandingsproduct uitsluitend Kooldioxide (CO2) en Water (H2O)."

 

 

Meer dan 90 stuks nodig? Uiteraard geen probleem!
Vraag om een offerte.


6 Flessen

6 Flessen Bio Ethanol 96,6%

€ 21,00

 • 6 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-7 werkdagen1

15 Flessen

15 Flessen Bio Ethanol 96,6%

€ 35,00

 • 15 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-7 werkdagen1

24 Flessen

24 Flessen Bio Ethanol 96,6%

€ 67,50

 • 24 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-7 werkdagen1

30 Flessen

30 Flessen Bio Ethanol 96,6%

€ 76,50

 • 30 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-7 werkdagen1

60 Flessen

60 Flessen Bio Ethanol 96,6%

€ 125,00

 • 60 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-7 werkdagen1

90 Flessen

90 Flessen Bio Ethanol 96,6%

€ 170,00

 • 90 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-7 werkdagen1


Gevaar aanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheids maatregelen

 

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.

 

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

 

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

 

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar daarvoor bestemde inlever plaatsen.


Voor meer informatie of een vrij blijvende offerte, gebruik het contact formulier of mail naar:  info@living-elements.nl


Living Elements, Burgemeester Hommesstraat 21, 4112LW, Beusichem, KvK: 55135315